Fiekem-pinoana

Izaho mino an’Andriamanitra, Ray mahefa ny zavatra rehetra, nahary ny lanitra sy ny tany. Izaho mino an’i Jesoa Kristy, Zanany tokana Tompontsika; noforonin’ny Fanahy Masina, naterak’i Maria Virjiny; nijaly faha-Pontsy Pilaty, nofantsihana tamin’ny hazofijaliana, maty dia nalevina; nidina tany ambanin’ny tany; nitsangan-ko velona tamin’ny andro fahatelo; niakatra any an-danitra, mipetraka eo ankavan’Andriam...
En savoir plus

Arahaba ry Maria

  Arahaba ry Marie feno hasoavana Ny tompo ao aminao Nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao Ary nosoavina i Jesoa nateraky ny kibonao Masina Marie Renin’Andriamanitra Mivavaha ho anay mpanota Ankehitriny ary amin’ny andro hahafatesanay Amen Je vous salue Marie pleine de grâce Le Seigneur et avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni ...
En savoir plus

Rainay Any An-danitra

Rainay any an-danitra Hohamasinina anie ny Anaranao Ho tonga anie ny fanjakanao Ho tanteraka anie ny sitraponao Ety an-tany tahaka ny any an-danitra Omeo anay anio ny haninay isan’andro Avelao ny fahotanay Tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay Aza avela ho avelanao ho azon’ny fitaoman-dratsy izahay Fa manafaha anay amin’ny ratsy.Amen Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Don...
En savoir plus