Remerciements Concert Vetsompiderana

"Je chanterai l'Eternel tant que je vivrai, je louerai mon Dieu tant que j'existerai." Psaumes 133:10 Chers amis et familles de la Communauté Catholique Malgache de Grenoble, Au nom de tous les membres de la chorale Vetsompiderana, nous vous adressons nos sincères remerciements pour votre présence et votre participation à notre concert spirituel qui s'est déroulé le samedi 13 Mai dernier. Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à la réalisation de ce concert, notamment à vous père Daniel...
En savoir plus

Hira Faneva Zaikam-paritra Strasbourg 2016

***RAY BE INDRAFO*** I- Ray Mpahary sy avo indrindra Ianao Mihaino antso sy mamindra fo Nomenao anay ny zanaka lahitokanao x2 Lehibe ny fitiavanao anay II- Jesoa o Ianao nanafatra Hahay hifankatia sy hamela heloka Ho fitaratra ho an’ny hafa ny fiainanay x2 Hahalalana fa mpianatrao zahay III- Namako o andeha hiara dia Haneho, hiaina, hizara Ilay Fitia Vavolombelona hampiharihary x2 Famindrampo tsy mety lany Ref: Noho ny famindram-ponao ry Ray Midera mankalaza e (Nomenao)...
En savoir plus

Repas RELAI Notre Dame Réconciliatrice

Araka ny fanao isan-taona dia misy fiaraha-misakafo hifampizarana ato amin'ny Fiangonana Notre Dame Réconciliatrice  ny  Zoma 13 Novambra ho avy izao manomboka amin'ny  7 ora hariva. Io mipaingotra io ny "bulletin d'inscription"  ka ny alatsinainy 9 novambra 2015  no fara- fisoratana. Hasaina isika ho tonga maro sady manana anjara fanentanana isika mandritra ny sakafo
En savoir plus

Fiekem-pinoana

Izaho mino an’Andriamanitra, Ray mahefa ny zavatra rehetra, nahary ny lanitra sy ny tany. Izaho mino an’i Jesoa Kristy, Zanany tokana Tompontsika; noforonin’ny Fanahy Masina, naterak’i Maria Virjiny; nijaly faha-Pontsy Pilaty, nofantsihana tamin’ny hazofijaliana, maty dia nalevina; nidina tany ambanin’ny tany; nitsangan-ko velona tamin’ny andro fahatelo; niakatra any an-danitra, mipetraka eo ankavan’Andriam...
En savoir plus

Arahaba ry Maria

  Arahaba ry Marie feno hasoavana Ny tompo ao aminao Nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao Ary nosoavina i Jesoa nateraky ny kibonao Masina Marie Renin’Andriamanitra Mivavaha ho anay mpanota Ankehitriny ary amin’ny andro hahafatesanay Amen Je vous salue Marie pleine de grâce Le Seigneur et avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni ...
En savoir plus

Rainay Any An-danitra

Rainay any an-danitra Hohamasinina anie ny Anaranao Ho tonga anie ny fanjakanao Ho tanteraka anie ny sitraponao Ety an-tany tahaka ny any an-danitra Omeo anay anio ny haninay isan’andro Avelao ny fahotanay Tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay Aza avela ho avelanao ho azon’ny fitaoman-dratsy izahay Fa manafaha anay amin’ny ratsy.Amen Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Don...
En savoir plus